Regulamin konkursu „Przyczepkowe przygody 2024 z NaDoczepke.pl”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie o nazwie „Przyczepkowe przygody 2024 z NaDoczepke.pl” („Konkurs”)
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagród jest Michał Fornal POINT WEB z siedzibą w Warszawie, ul. Babinicza 26, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 5222530965(„Organizator”).
 3. Konkurs nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01.03.2024 do 30.09.2024 („Czas Trwania Konkursu”),

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą osoby fizyczne, które („Uczestnik”):
  1. ukończyły 18 rok życia,
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
  4. posiadają profilu na serwisie Facebook lub Instagram,
  5. wypożyczyły pomiędzy 30.09.2023 i 29.09.2024 przyczepkę rowerową dla dziecka od Organizatora
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć Organizator i członkowie jego rodziny. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub powinowactwa.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do korzystania z Pracy Konkursowej oraz jej rozpowszechniania i pobierania pożytków na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności dotyczy to:
  1. utrwalania i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w całości lub części każdą techniką i na każdym nośniku,
  2. wprowadzania do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera oraz wprowadzanie i rozpowszechnianie poprzez sieci komputerowe, w tym Internet,
  3. rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu i udostępniania w innych formach Pracy Konkursowej oraz jej opracowań utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania,
  4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. korzystanie z Pracy Konkursowej oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie, w reklamie zewnętrznej, itp.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny

§3 Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe brzmi: „Pokaż na filmie lub fotografii własnego autorstwa jak spędzacie aktywnie i na sportowo czas wykorzystując wypożyczoną przyczepkę rowerową” („Zadanie Konkursowe”)
 2. Odpowiedź („Zgłoszenie Konkursowe”) na Zadanie Konkursowe Uczestnik umieści na swoim profilu Facebook lub Instagram jako publiczny post ze zdjęciem lub filmem. Post musi mieć w opisie dodany hasztag #przyczepkoweprzygody2024 oraz oznaczenie profilu Organizatora. Odpowiednio dla Facebook: @nadoczepke lub Instargam: @nadoczepke.pl
 3. Zgłoszenie Konkursowe musi być opublikowane w Czasie Trwania Konkursu i być publicznie dostępne co najmniej do dnia ogłoszenia listy Laureatów Konkursu
 4. Jeśli Uczestnik opublikuje więcej niż jedno Zgłoszenie Konkursowe Organizator wybierze to które zostało umieszczone jako pierwsze
 5. Wszystkie prace konkursowe spełniające wymogi określone w §3.2, §3.3 i §3.4 będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora https://nadoczepke.pl/lp/konkurs-przyczepkowe-przygody-2024 („Strona Konkursu”)
 6. Organizator ma prawo nie umieścić na Stronie Konkursu Zgłoszenia Konkursowego, które zawierać będzie treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu
 7. Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja”) składającą się z trzech osób, której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzców Konkursu („Laureat Konkursu”).
  Spośród nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych Komisja wyłoni najładniejsze według Komisji prace. Przy ocenie prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę przede wszystkim kryteria estetyczne Zgłoszenia Konkursowego.
 8. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi do dnia 08.10.2024:
  1. na Stronie Konkursu
  2. na fanpage Organizatora w serwisie Facebook i Instagram
  3. drogą mailową do klientów Organizatora w formie newslettera (tylko do klientów, którzy wyrazili odpowiednią zgodę marketingową)

§4 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są („Nagroda”):
  • I MIEJSCE: Wypożyczenie wybranego modelu przyczepki rowerowej na 90 dni z wybranymi akcesoriami (z wyłączeniem zestawu narciarskiego). Wartość nagrody wynosi: 1260 zł
  • II MIEJSCE: Wypożyczenie wybranego modelu przyczepki rowerowej na 60 dni z wybranymi akcesoriami (z wyłączeniem zestawu narciarskiego). Wartość nagrody wynosi: 960 zł
  • III MIEJSCE: Wypożyczenie wybranego modelu przyczepki rowerowej na 30 dni z wybranymi akcesoriami (z wyłączeniem zestawu narciarskiego). Wartość nagrody wynosi: 540zł
 2. Nagrodę można odebrać w terminie od 06.11.2024. Zwrot przyczepki musi nastąpić najpóźniej do 31.12.2025.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę.
 4. Nagroda musi zostać wykorzystana jednorazowo bez przerwy.
 5. Laureat Konkursu zobowiązany jest, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników, do przesłania do Organizatora wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@nadoczepke.pl danych umożliwiających zweryfikowanie tożsamości i ustalenie terminu odbioru Nagrody. Nieprzesłanie danych we wskazanym terminie oznacza, że Laureat rezygnuje z Nagrody.
 6. Laureat może przekazać Nagrodę wskazanej przez siebie osobie trzeciej.

§5 Podatki

Nagroda przyznana Laureatowi Konkursu nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§6 Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@nadoczepke.pl w terminie maksymalnie 14 dni od daty ogłoszenia Laureatów Konkursu. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Michał Fornal POINT WEB, Babinicza 26, 03-289 Warszawa, NIP 5222530965.
 2. Dane osobowe przekazane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Laureatom otrzymanie Nagród.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik jest autorem i posiada prawa autorskie do materiału umieszczonego w Zgłoszeniu Konkursowym, jak również że Zgłoszenie nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza również, że wszelkie osoby uwidocznione w Zgłoszeniu Konkursowym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie Organizatora https://nadoczepke.pl/lp/regulamin-przyczepkowe-przygody-2024. Jest on także dostępny na Stronie Konkursu do pobrania w formacie PDF.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Konkursie można zgłaszać do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@nadoczepke.pl